Publikacje

Nowe wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych

28/08/2019

Uncategorized

W dniu 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167. poz. 1398 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”). W ramach tej nowelizacji doszło do zmian (w tym także podwyżek) m.in. w zakresie opłat od pism wnoszonych do sądów, w tym opłaty stosunkowej, a także doszło do wprowadzenia kosztów w zakresie sporządzenia i doręczenia pisemnych uzasadnień orzeczeń, czy też zmian w zakresie opłaty kancelaryjnej od wydania m.in. odpisu pisma wraz z klauzulą prawomocności.

Czytaj więcej

PŁATNE PRAKTYKI WAKACYJNE

20/05/2019

Uncategorized

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa zainteresowaną/zainteresowanego w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

Czytaj więcej

Kompensata dla ofiar niektórych czynów zabronionych – kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?

13/05/2019

Artykuły

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych została uregulowana w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Warto już na wstępie podkreślić, że kompensata państwowa może zostać wypłacona ofierze przestępstwa nawet w przypadkach, gdy sprawca nie jest znany lub został uznany za niepoczytalnego.  Ponadto, wystąpienie z wnioskiem jest możliwe także, wtedy gdy doszło do zasądzenia  na rzecz pokrzywdzonego, świadczenia pieniężnego lub nawiązki, a orzeczenie to nie zostało wykonywane. W przedstawionych przypadkach, tj. w sytuacji gdy niemożliwe jest uzyskania zwrotu środków ani od sprawcy ani z innych źródeł np. z ubezpieczenia czy pomocy społecznej, kompensata stanowi przysługujący ofierze środek, którego celem jest doprowadzenie do przynajmniej częściowego złagodzenia skutków przestępstwa.

Czytaj więcej

Instytucja wydziedziczenia i związana z tym problematyka przebaczenia (na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego)

10/05/2019

Uncategorized

Słowo „wydziedziczenie” jest pojęciem bardzo popularnym i powszechnie stosowanym w języku polskim, w tym także w mowie potocznej. Niekiedy jednak używane jest ono w sposób błędny, m.in. myląc je z innego rodzaju instytucjami prawnymi, takimi jak testament negatywny. Należy bowiem odróżnić takie potoczne rozumienie pojęcia „wydziedziczenia”, jako ogółu sytuacji, w których spadkodawca pozbawia swoich spadkobierców praw do dziedziczenia po nim (tak m.in. wskazuje definicja słowa „wydziedziczać” zawarta w internetowym słowniku języka polskiego PWN), od instytucji prawnej wydziedziczenia przewidzianej stricte w prawie cywilnym, której to dotyczyć będzie niniejszy artykuł.

Czytaj więcej