Publikacje

Zwiększona ochrona konsumenta – nowe przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową

adw. Karolina Dorda-Sawicka

10/01/2023

Uncategorized

Z początkiem stycznia 2023 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące sytuacji konsumentów, wynikające z implementacji trzech unijnych dyrektyw:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. Dyrektywa Omnibus),

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dyrektywa Towarowa), oraz

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dyrektywa Cyfrowa).

Najwięcej zmian wprowadzono w ustawie o prawach konsumenta, w której ponownie uregulowane uprawnienia konsumentów związane z wadami otrzymanego towaru. Zmiany częściowo odpowiadają wykształconej w orzecznictwie praktyce, ale już jednoznacznie dookreślają obowiązki sprzedawcy związane ze świadczeniem towaru niezgodnego z umową.

Obecnie odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta uregulowana jest w art. 43b do art. 43f ustawy o prawach konsumenta (tu uwaga – przepisy te stosuje się wyłącznie do umów zawartych po 1 stycznia 2023 roku; w pozostałym zakresie stosuje się poprzednio obowiązujące przepisy).

Zgodnie z nowymi regulacjami przedsiębiorca zobowiązany był udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania (do tej pory zasadą było 30 dni).

Przedłużono także domniemania braku zgodności z towaru z umową istniejącego w chwili zawarcia umowy do 2 lat.

Zgodnie z art. 43d ust. 1 „Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.” Przedsiębiorca powinien dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od poinformowania o braku zgodności z umową oraz powinien ponieść wszelkie koszty z tym związane (w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów).

W drugiej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czy, w dalszym ciągu konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

Ustawa także wprost wskazuje, iż konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony oraz że może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z żądanej naprawy lub wymiany, czy też złożonego oświadczenia o odstąpieniu czy obniżenia ceny.

Podsumowując, wprowadzone zmiany bardzo istotnie zwiększają uprawnienia konsumenta, a sytuacja sprzedawców (także procesowa – w przypadku sporów sądowych) może być znacząco utrudniona.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy czyli „Dyrektywa Work Life Balance – dyrektywa w praktyce”

r.pr. Jakub Sawicki

25/11/2022

Uncategorized

Czy nowe rozwiązania są obowiązkami pracodawcy, czy będą generowały koszty po stronie pracodawców oraz czy pracodawca zobowiązany będzie bezwzględnie do uwzględnienia wniosków pracownika w zakresie potencjalnie nowoprzyznanych uprawnień pracowniczych – między innymi takie zagadnienia przybliżał mec. Jakub Sawicki w trakcie spotkania z cyklu „Śniadanie z HR” organizowanego przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach.

A wszystko to w związku z planowanym w najbliższym czasie m.in. wdrożeniu do polskiego Kodeksu pracy przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, powszechnie zwanej „Dyrektywą Work Life Balance”.

W ramach „nowości” dla polskich pracodawców planowane jest m.in. wprowadzenie elastycznej organizacji pracy, zmiana zakresu nierównego traktowania czy ochrony pracownika, a także dodatkowe zwolnienia pracownika od pracy.

Poza wdrożeniem przepisów wynikających z owej dyrektywy unijnej, planowanych jest kilka innych, gruntowanych, zmian dotyczących stosunku pracy mających lub potencjalnie mogących mieć istotny wpływ na działalność każdego przedsiębiorcy będącego pracodawcą.

KDS Kancelaria wspiera pracodawców w rozwiązywaniu ich problemów, w tym także poprzez prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców, kadry zarządzającej, jak również poszczególnych pionów organizacyjnych takich jak np. działy kadr.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub uważasz, że kadra zarządzająca lub piony kadrowe winny wiedzieć więcej (a zawsze powinny) – zachęcamy do kontaktu.

Więcej o spotkaniu OIPH w Tychach: Śniadanie z HR – OIPH w Tychach (izba.tychy.pl)

Czytaj więcej

W jakim terminie należy zgłosić zmianę umowy spółki z o.o. do KRS ?

adw. Karolina Dorda-Sawicka

14/06/2022

Uncategorized

Do naszej Kancelarii zgłosiła się ostatnio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która kilka lat temu postanowiła zmienić swoją umowę spółki. Spółka dochowała wszystkich wymogów formalnych związanych z podjęciem właściwej uchwały – jednak nie zgłosiła zmiany do rejestru przedsiębiorców. Precyzując: właściwy wniosek o wpisanie zmian został wysłany, jednak na skutek niedochowania warunków formalnych został zwrócony, a następnie nie uzupełniony w terminie i nie złożony ponownie – tym samym nie wywarł żadnych skutków. Prośba spółki skierowana do nas dotyczyła skutecznego złożenia wniosku rejestrującego dokonaną zmianę – pytanie jednak, czy po kilku latach jest to ciągle możliwe ?

Na początek konieczna jest uwaga, iż aby zmiana umowy spółki z o.o. odniosła skutek – konieczne jest jej zarejestrowanie (tu wpis ma charakter konstytutywny) – co wynika z art. 255 § 1 k.s.h. Przepisy k.s.h. jednak nie wskazują wprost na termin, w jakim należy zmianę zgłosić do rejestru, termin ten jest określony ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym „Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” – i co do zasady należy tego terminu dotrzymać.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w przypadku zawarcia umowy spółki – należy zgłosić ten fakt  zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od jej zawarcia pod rygorem rozwiązania umowy spółki. Czy jednak taki sam rygor odnosi się do zmiany umowy spółki ?

Jak zwykle – zdania były podzielone. Część orzecznictwa i doktryny stała na stanowisku, że należy powyższą zasadę (wynikającą z art. 169 § 1 k.s.h.) stosować odpowiednio, druga część – iż nie ma takiej podstawy.  Wątpliwości rozwiewa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 roku (II CZP 75/22), która nakazuje – także w wypadku rejestrowania zmian – zgłoszenie tego do rejestru spółek w ciągu 6 miesięcy, w przeciwnym razie  zmiana ta jest nieskueczna. W tym konkretnym przypadku oznaczało to, iż nie ma możliwości zarejestrowania dokonanej zmiany ponownie, bo na skutek braku rejestracji – zmiana nie wywarła żadnych skutków. Wspólnicy musieli ponownie udać się do notariusza by zmienić umowę spółki i następnie dopiero zarejestrować taką zmianę.

Tu warto przypomnieć, iż od lipca 2021 roku wszelkie wpisy do rejestru przedsiębiorców odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Powoływana uchwała:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 r. – II CZP 75/22

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 k.s.h.).

Właściwe przepisy:

Art. 255 § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Art. 256 § 1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. § 2. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi. § 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169 i art. 172.

Art. 169 § 1 k.s.h. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Czytaj więcej

Sądy własności intelektualnej

14/09/2020

Uncategorized

Od dnia 1 lipca br. – ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – została wprowadzona do postępowania cywilnego odrębna procedura przewidująca „postępowanie w sprawach własności intelektualnej” . W ramach takiego postępowania powołane zostały do życia w pięciu największych ośrodkach Polski nowe wyspecjalizowane sądy chroniące własność intelektualną, a które to w swojej działalności mają zajmować się sprawami z zakresu przede wszystkim prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czy też powiązanych z nimi spraw odnośnie nieuczciwej konkurencji. Takie specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu oraz w Katowicach (tu jako XXIV Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego).

Czytaj więcej