Publikacje

Sądy własności intelektualnej

14/09/2020

Uncategorized

Od dnia 1 lipca br. – ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – została wprowadzona do postępowania cywilnego odrębna procedura przewidująca „postępowanie w sprawach własności intelektualnej” . W ramach takiego postępowania powołane zostały do życia w pięciu największych ośrodkach Polski nowe wyspecjalizowane sądy chroniące własność intelektualną, a które to w swojej działalności mają zajmować się sprawami z zakresu przede wszystkim prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czy też powiązanych z nimi spraw odnośnie nieuczciwej konkurencji. Takie specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu oraz w Katowicach (tu jako XXIV Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego).

Czytaj więcej

Nowe wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych

28/08/2019

Uncategorized

W dniu 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167. poz. 1398 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą”). W ramach tej nowelizacji doszło do zmian (w tym także podwyżek) m.in. w zakresie opłat od pism wnoszonych do sądów, w tym opłaty stosunkowej, a także doszło do wprowadzenia kosztów w zakresie sporządzenia i doręczenia pisemnych uzasadnień orzeczeń, czy też zmian w zakresie opłaty kancelaryjnej od wydania m.in. odpisu pisma wraz z klauzulą prawomocności.

Czytaj więcej

PŁATNE PRAKTYKI WAKACYJNE

20/05/2019

Uncategorized

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Karolina Dorda-Sawicka sp. p. z siedzibą w Tychach przyjmie na praktykę studentkę lub studenta IV lub V roku prawa zainteresowaną/zainteresowanego w szczególności problematyką prawa cywilnego i gospodarczego oraz zagadnieniami z zakresu ochrony praw konsumenta oraz prawa pracy.

Czytaj więcej

Kompensata dla ofiar niektórych czynów zabronionych – kiedy, komu i w jakiej wysokości przysługuje?

13/05/2019

Artykuły

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych została uregulowana w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Warto już na wstępie podkreślić, że kompensata państwowa może zostać wypłacona ofierze przestępstwa nawet w przypadkach, gdy sprawca nie jest znany lub został uznany za niepoczytalnego.  Ponadto, wystąpienie z wnioskiem jest możliwe także, wtedy gdy doszło do zasądzenia  na rzecz pokrzywdzonego, świadczenia pieniężnego lub nawiązki, a orzeczenie to nie zostało wykonywane. W przedstawionych przypadkach, tj. w sytuacji gdy niemożliwe jest uzyskania zwrotu środków ani od sprawcy ani z innych źródeł np. z ubezpieczenia czy pomocy społecznej, kompensata stanowi przysługujący ofierze środek, którego celem jest doprowadzenie do przynajmniej częściowego złagodzenia skutków przestępstwa.

Czytaj więcej