Publikacje

Współpraca pracodawcy z przedstawicielami pracowników

09/04/2019

Uncategorized

Obowiązek współdziałania pracodawcy z osobami reprezentującymi interesy pracowników został przewidziany w wielu przepisach prawa pracy. Oczywiście podstawową formą jego realizacji jest współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi, jednakże wskazać należy, iż ciąży on również na pracodawcach, u których nie funkcjonują takie organizacje związkowe. W takich wypadkach będą oni zobligowani do prowadzenia konsultacji w sprawach poszczególnych kwestii z przedstawicielami pracowników – o czym więcej w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji – w świetle zmian obowiązujących od 1 marca 2019 roku

02/04/2019

Aktualności

Z dniem 1 marca 2019 roku, ustawodawca dodając, na mocy art. 18 w zw. z art. 54 ustawy z 9.11.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), nowy art. 161 § 4 k.s.h. zgodnie z którym: „Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571”, wprowadził szczególną regulację, która wyłącza możliwość odpowiedniego stosowania do zmian umowy spółki z o.o. w organizacji przepisów odnoszących się do spółki docelowej, która powstaje po wpisie do rejestru.

Czytaj więcej

Nowe zasady obliczania terminów przedawnienia

24/10/2018

Uncategorized

Z dniem 9 lipca 2018 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego istotne zmiany dotyczące instytucji przedawnienia, w szczególności skróciła podstawowe terminy przedawnienia oraz dodała zasadę –  art. 117 § 21 k.c. – że po upływie terminu przedawnienia przedsiębiorca nie będzie mógł domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Czytaj więcej

Konsekwencje dla wykonawców zatrudniania obcokrajowców „na czarno” przez ich podwykonawców

r.pr. Jakub Sawicki

11/10/2018

Uncategorized

Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość wyciągnięcia dolegliwych konsekwencji finansowych także w odniesieniu do podmiotów nie będących bezpośrednim beneficjentem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, przy czym każdy przedsiębiorca – dokładając należytej staranności przy konstruowaniu kontraktów – ma możliwość przed tymi konsekwencjami się uchronić.

Czytaj więcej