Publikacje

W jakim terminie należy zgłosić zmianę umowy spółki z o.o. do KRS ?

adw. Karolina Dorda-Sawicka

14/06/2022

Uncategorized

Do naszej Kancelarii zgłosiła się ostatnio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która kilka lat temu postanowiła zmienić swoją umowę spółki. Spółka dochowała wszystkich wymogów formalnych związanych z podjęciem właściwej uchwały – jednak nie zgłosiła zmiany do rejestru przedsiębiorców. Precyzując: właściwy wniosek o wpisanie zmian został wysłany, jednak na skutek niedochowania warunków formalnych został zwrócony, a następnie nie uzupełniony w terminie i nie złożony ponownie – tym samym nie wywarł żadnych skutków. Prośba spółki skierowana do nas dotyczyła skutecznego złożenia wniosku rejestrującego dokonaną zmianę – pytanie jednak, czy po kilku latach jest to ciągle możliwe ?

Na początek konieczna jest uwaga, iż aby zmiana umowy spółki z o.o. odniosła skutek – konieczne jest jej zarejestrowanie (tu wpis ma charakter konstytutywny) – co wynika z art. 255 § 1 k.s.h. Przepisy k.s.h. jednak nie wskazują wprost na termin, w jakim należy zmianę zgłosić do rejestru, termin ten jest określony ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym „Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” – i co do zasady należy tego terminu dotrzymać.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w przypadku zawarcia umowy spółki – należy zgłosić ten fakt  zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu 6 miesięcy od jej zawarcia pod rygorem rozwiązania umowy spółki. Czy jednak taki sam rygor odnosi się do zmiany umowy spółki ?

Jak zwykle – zdania były podzielone. Część orzecznictwa i doktryny stała na stanowisku, że należy powyższą zasadę (wynikającą z art. 169 § 1 k.s.h.) stosować odpowiednio, druga część – iż nie ma takiej podstawy.  Wątpliwości rozwiewa uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 roku (II CZP 75/22), która nakazuje – także w wypadku rejestrowania zmian – zgłoszenie tego do rejestru spółek w ciągu 6 miesięcy, w przeciwnym razie  zmiana ta jest nieskueczna. W tym konkretnym przypadku oznaczało to, iż nie ma możliwości zarejestrowania dokonanej zmiany ponownie, bo na skutek braku rejestracji – zmiana nie wywarła żadnych skutków. Wspólnicy musieli ponownie udać się do notariusza by zmienić umowę spółki i następnie dopiero zarejestrować taką zmianę.

Tu warto przypomnieć, iż od lipca 2021 roku wszelkie wpisy do rejestru przedsiębiorców odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Powoływana uchwała:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 r. – II CZP 75/22

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych (art. 256 § 3 w zw. z art. 169 § 1 k.s.h.).

Właściwe przepisy:

Art. 255 § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Art. 256 § 1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. § 2. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi. § 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169 i art. 172.

Art. 169 § 1 k.s.h. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.