Publikacje

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

r.pr. Jakub Sawicki

27/12/2016

Aktualności

Już niebawem, od dnia 1 stycznia 2017 roku, wchodzą w życie, dotychczas nieobowiązujące, znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – które, co istotne, dotyczą także wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Chociaż regulacje ustawy nowelizującej były dotychczas szeroko omawiane w mediach, tym niemniej większość dyskusji poświęcona była wyłącznie wprowadzeniu tzw. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi, a także mogącym się w tym zakresie pojawiać problemom dla szeroko rozumianych „pracodawców”.  Zauważenia jednakże wymaga, iż ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „ustawa zmieniająca”) wprowadzono również kilka innych, niemniej istotnych, zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zakresu działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

I tak, z dniem 1 stycznia 2016 roku, tracą moc przepisy dotychczasowego art. 6 ust. 2 i 3, co oznacza brak możliwości stosowania obniżonej wysokości wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy (dotychczas wynagrodzenie to nie mogło być niższe aniżeli 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). W rezultacie, każdy pracownik – bez względu na staż – uprawniony będzie do otrzymywania pensji co najmniej w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Ponadto, wobec dodania w art. 6 ust. 5 punktu 4, istotnym zmianom ulegnie sposób obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika albowiem przy tymże obliczaniu nie będzie można uwzględniać dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. W tym stanie, jak się wydaje, odnotować można – w pewnych przypadkach – wzrost kosztów pracy.

Jednocześnie zauważenia wymaga poszerzenie ustawą zmieniającą kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Do zadań tejże instytucji należeć będzie m.in. kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze wspomnianej powyżej minimalnej stawki godzinowej oraz wydanie polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Inspektorzy pracy uprawnieni będą także – w myśl znowelizowanych ustawą zmieniającą przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – „do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy […] oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej jak również występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie w związku z wypłatą „przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każda godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej.” Przytoczone powyżej zmiany wpisują się w dotychczasową politykę zrównywania pozycji wszystkich osób świadczących pracę – bez względu na jej podstawę prawną.