Publikacje

Zła stawka VAT może prowadzić do odrzucenia oferty

r.pr. Jakub Sawicki

08/02/2014

Artykuły

Błędnie wskazana stawka podatku od towaru i usług może spowodować odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Katalog przyczyn odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych określa przepis art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”). Jedną z przesłanek odrzucenia jest sytuacja, w której oferta „zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

W pierwszej kolejności zauważenia wymaga, iż na gruncie obowiązujących przepisów za cenę, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o cenach, uznaje się „wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.

W konsekwencji powyższego, zastosowana przy obliczeniu ceny stawka podatku od towaru i usług (de facto wysokość tegoż podatku) stanowi element cenotwórczy, mający istotny wpływ na możliwość porównania złożonych w toku postępowania przetargowego ofert i tym samym na zachowanie zasady konkurencyjności wyrażonej w art. 7 PZP. W sytuacji zatem, gdy zamawiający nie określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mającej być zastosowaną przez oferenta stawki podatku od towaru i usług (VAT), przyjąć należy, że wymagane jest wskazanie w ofercie ceny z uwzględnieniem tej daniny publicznej poprzez wskazanie prawidłowej stawki.

Jakiekolwiek błędne określenie stawki VATu w ofercie – o ile nie stanowi to omyłki w rozumieniu art. 87 PZP – stanowi błąd w obliczeniu ceny i jednocześnie podstawę do odrzucenia oferty.

Analogiczne stanowisko do prezentowanego powyżej znalazło swoje odzwierciedlenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt III CZP 53/11, Lex 1022576, w której to wskazano m.in., iż „określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).”

W tym miejscu informujemy, że zespół KDS Kancelaria Adwokatów&Radców Prawnych jest stałym konsultantem jednostki sektora finansów publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, a w ramach oferowanych usług proponuje Państwu także przeprowadzanie szkoleń, w tym także – dotyczących zagadnień zamówień.