Publikacje

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – przedawnienie roszczeń

adw. Karolina Dorda-Sawicka

04/11/2013

Orzeczenia

Roszczenia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o naprawienie szkody wynikłej z przestępstwa popełnionego przez nieznanego sprawcę przedawnia się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt III CZP 50/13

​Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2 k.c.