Publikacje

Przedawnienie roszczeń dochodzonych od spadkobiercy dłużnika

r.pr. Anna Kabot-Fil

28/11/2013

Artykuły

Co do zasady śmierć dłużnika nie wpływa na przedawnienie roszczenia – nie przerywa biegu przedawnienia, ani nie powoduje jego zawieszenia. Należy także pamiętać, że samo złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez wierzyciela nie przerwie biegu przedawnienia.

Definicja przedawnienia roszczeń – uwagi wprowadzające

Przedawnienie roszczeń regulują przepis Kodeksu cywilnego (art. 117 – 125 k.c.) Kodeksu cywilnego. Instytucja przedawnienia roszczeń polega na tym, że po upływie przewidzianego przepisami prawa terminu („termin przedawnienia”) dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia i odmówić spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.

W sporze sądowym kwestia przedawnienia jest brana przez sąd pod uwagę wyłącznie na zarzut pozwanego (dłużnika). W przypadku podniesienia takiego zarzutu powództwo podlega oddaleniu. Z kolei w sytuacji braku zarzutu przedawnienia sprawa jest rozpatrywana merytorycznie tak, jak gdyby przedawniona nie była.

Bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany.

Przypadki zawieszenia biegu przedawnienia dotyczą sytuacji wyjątkowych:

  • roszczeń dzieci p – ko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej
  • roszczeń osób mniemających pełnej zdolności do czynności prawnych p – ko osobom sprawującym kuratelę lub opiekę – przez czas trwania tej opieki lub kurateli
  • roszczeń jednego z małżonków p – ko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa
  • roszczeń, których z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić – przez czas trwania przeszkody

Z kolei przerwanie biegu przedawnienia można uzyskać:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (wniesienie pozwu, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej), a także przez wszczęcie mediacji oraz
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

W przypadku przerwania biegu przedawnienia, przedawnienie nie biegnie przez czas trwania postępowania lub mediacji i zaczyna biec ponownie dopiero po ich zakończeniu. Zaś w przypadku zawieszenie biegu przedawnienia – bieg przedawnienia nie rozpoczyna się lub rozpoczęty ulega zawieszeniu, natomiast po ustaniu przyczyny zawieszenia – biegnie w dalszym ciągu.