Publikacje

Nowe zasady zwrotu towarów zakupionych przez internet

adw. Karolina Dorda-Sawicka

16/02/2015

Aktualności

Zgodnie z nowymi zasadami każdy konsument – w przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym lub na skutek np. ulotki przedstawiciela – może – co do zasady – odstapić od zawartej umowy sprzedaży w ciagu 14 dni.

Jak już wspominaliśmy wcześniej, od końca roku obowiązuje nowa ustawa – o prawach konsumenta – która rozszerza uprawnienia kupujących, wdrażając postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

Ustawę stosuje w dwóch przypadkach:

–     jeżeli konsument zawarł umowę „na odległość” (tj. najczęściej przez Internet), lub

–     jeżeli konsument zawarł umowę  „poza lokalem przedsiębiorstwa” – tzn. na ulicy, na wczasach, w naszej pracy, na wycieczce, w domu, ale także gdy do zawarcia umowy doszło w wyniku „zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu” (czyli np. gdy odwiedził nas przedstawiciel sprzedającego).

W powyższych przypadkach każdy konsument (a więc osoba, która kupiła towar od przedsiębiorcy na cele niewiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), po zawarciu umowy kupna sprzedaży może od niej odstąpić w ciągu 14 dni (a nie jak do tej pory – 10)

Termin ten liczy się  – jak do tej pory – co do zasady od dnia zawarcia umowy, chyba że mamy do czynienia z umową „w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności”, wtedy termin ten liczy się od dnia objęcia tej rzeczy w posiadanie (czyli inaczej mówiąc: od dnia wydania towaru). Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował o przysługującym prawie odstąpienia, termin ten wydłuża się aż do 12 miesięcy od dnia zakupu.

Prawo to realizuje się przez złożenie sprzedającemu odpowiedniego oświadczenia, w którym należy wskazać, iż korzystamy z możliwości odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta, nie musimy wskazywać przy tym przyczyn naszego postępowania. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy (a także, który można pobrać z naszej strony – wybierając po prawej górnej stronie przycisk „pobierz artykuł”). Aby skutecznie odstąpić od umowy, oświadczenie takie musimy wysłać listem poleconym lub  e-mail’em przed upływem terminu.

 

Należy jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach przedsiębiorca może skutecznie odmówić nam skorzystania z powyższej możliwości, bowiem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą – a w takim przypadku, obie strony powinny zwrócić swoje wzajemne świadczenia.Ustawa o prawach konsumenta precyzuje, jak powinien wyglądać zwrot świadczeń:

1)   konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz), do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem; konsument powinien odesłać rzecz na własny koszt, ale sprzedający ma obowiązek zwrócić te koszty (choć jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż „najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę”, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów)’

2)   sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy; przy czym jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że  sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.