Publikacje

NOWE ZASADY STOSOWANIA POZASĄDOWYCH SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI

adw. Karolina Dorda-Sawicka

21/12/2016

Aktualności

Początkiem stycznia 2017 roku wchodzi w życie nowa regulacja prawna skierowana do przedsiębiorców i konsumentów – ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ta nowa regulacja stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

Powoływana ustawa (zwana ustawą o „ADR” – od angielskiego „Alternative Dispute Resolution”) wprowadza nowe obowiązki przedsiębiorcy, związane z tym sposobem rozwiązywania sporów z konsumentami. Należy zauważyć, iż dotychczasowe rozwiązania – wymagające każdorazowo zgody obu stron na taki arbitraż (prowadzony m.in. przez Inspekcje Handlowe) – były stosunkowo rzadko używane, bowiem przedsiębiorcy często nie byli zainteresowani takim sposobem zakończenia trudnych relacji z klientami. Nowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie o Inspekcji Handlowej przewidując powstanie stałych sądów polubownych, które będą rozstrzygać spory pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejszy jest fakt, że ustawa, która wejdzie w życie już 10 stycznia 2017 roku chce odwrócić obecną zasadę – to postępowanie pozasądowe ma być podstawowym sposobem rozwiązywania sporów. Taki wniosek płynie z analizy art.. 32 ust. 1 i ust. 3 nowej ustawy, zgodnie z którymi:”1. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. […] 3. Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy – w piśmie negatywnie rozpatrującym złożoną przez konsumenta reklamację – przedsiębiorca nie złożył wyraźnego oświadczenia o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu pozasądowym domniemywa się, że wyraził on na to zgodę. W konsekwencji, będzie musiał podporządkować się orzeczeniu sądu polubownego, który po stwierdzeniu jego wykonalności przez sąd powszechny, ma taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych (art.1212 k.p.c.).

Warto zauważyć, iż niewątpliwą zaletą takiego postępowania jest jednak zarówno szybkość rozwiązania sporu, jak i jego niższe koszty – w związku z tym faktem, warto rozważyć i taką formę zakończenia sporów z konsumentami.