Publikacje

FAQ – najczęściej zadawane pytania

19/05/2017

Aktualności

Co wziąć ze sobą, idąc po poradę prawną? Czy przekazywane prawnikom informacje są bezpieczne i nie zostaną ujawnione? Jak obliczyć opłatę sądową? Jak uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa? Gdzie mogę znaleźć informacje o przedsiębiorcach?

Co wziąć ze sobą, idąc po poradę prawną?

Chcąc uzyskać kompleksową pomoc prawną, dobrze przygotować wszystkie dokumenty i informacje, które – Państwa zdaniem – łączą się ze sprawą. Ustalenie dokładnego stanu faktycznego jest niezbędne dla poczynienia dokładnej analizy danego przypadku i opracowania najlepszego rozwiązania.

Czy przekazywane informacje są bezpieczne?

Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej stanowi jeden z filarów wykonywania zawodu. Wszystko, o czym adwokat i radca prawny dowiedział się, w związku udzielaniem pomocy prawnej, należy zachować w tajemnicy nieograniczonej czasowo. Obowiązek ten jest bezwzględny, co oznacza, że nawet sąd nie może zwolnić z jego zachowania (z wyjątkiem informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu).

KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych znajduje się w stale monitorowanym i strzeżonym budynku, co gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych dokumentów.

Jak obliczyć opłatę sądową?

Wysokość opłaty sądowej (tzw. wpis) zależy od rodzaju sprawy – dokładnie określone są w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W części spraw obowiązują opłaty stałe (np. wpis w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł, a wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie wymaga opłaty w wysokości 2.000 zł), najczęściej jednak w sprawach o prawa majątkowe wnosi się tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (nie mniej jednak niż 30 zł, nie więcej niż 100.000 zł).

Opłatę sądową wnosi się w znakach opłaty sądowej (do nabycia w kasach sądów) lub na rachunek bankowy danego sądu (wskazany najczęściej w zakładce „informacje” na stronie konkretnego sądu). W razie wskazania kilku rachunków, właściwym dla wnoszenia wpisów i innych opłat sądowych jest „konto dochodów budżetowych”.

Jak uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

Opłatę w wysokości 17 zł z tytułu przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta (Gminy) miejscowości, w której pełnomocnictwo zostaje wykorzystane.

Gdzie mogę znaleźć informacje o przedsiębiorcach?

Najpewniejszym źródłem informacji jest Krajowy Rejestr Sądowy, którego odpisy można pobrać – bezpłatnie – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (z prawej strony należy wejść w podstronę „wyszukiwarka KRS”.

W rejestrze przedsiębiorców znajdują się wpisy dotyczące co do zasady spółek prawa handlowego, osoby prowadzące indywidualną działalność są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Informacje z CEIDG można pobrać ze strony firma.gov.pl.